Rozeta 3.0 portable

Rozeta

Rozeta jest programem kreślącym diagramy rozetowe.
Diagram rozetowy jest histogramem kołowym, na którym przedstawia się rozkład elementów liniowych na płaszczyźnie. Może to być np. rozkład kierunków transportu w basenie sedymentacyjnych, nachylenia płaszczyzn spękań, szczelin uskokowych, kierunków paleoprądów, wiatrów itd.

Diagramy tego typu często wykorzystuje się w geologii strukturalnej, geografii i innych naukach.

Program jest udostępniany w postaci archiwum ZIP. Przed uruchomieniem wypakuj wszystkie pliki do utworzonego wcześniej katalogu. Ponieważ program zapisuje pliki z danymi konfiguracyjnymi w bieżącym katalogu (z plikiem wykonywalnym EXE), nie może to być katalog chroniony przez system.

Program jest przenośny (portable) i nie zapisuje danych w żadnym innym miejscu (np. w rejestrze systemowym), dlatego możesz go skopiować na napęd przenośny (np. pendriva) i używać na innym komputerze.

Jeśli chcesz, możesz powiązać pliki .roz (pliki tekstowe w formacie JSON) i .rozx (skompresowane ZIP-em pliki ROZ) z programem Rozeta. Pamiętaj tylko, że skojarzenie jest zapisywane w rejestrze systemowym, więc jeśli usuniesz program z dysku, będziesz musiał usunąć skojarzenie w rejestrze samodzielnie.

Pliki .rozt są plikami szablonów. Zapisywane są w nich tylko parametry wizualne diagramu, bez pomiarów.
Aby zapisać bieżące ustawienia diagramu do szablonu, wybierz menu Presety -> Zapisz ustawienia diagramu do pliku z szablonem… (skrót klawiszowy Ctrl+Shift+T) . Aby wczytać szablon, wybierz menu Presety -> Wczytaj ustawienia diagramu z szablonu… (skrót klawiszowy Ctrl+Shift+L).

Jak pracować z programem Rozeta:

  • Pomiary

Jako dane wejściowe należy podać serię pomiarów kątowych w stopniach. Do wprowadzania danych służy okno Pomiary. Aby je wyświetlić, wybierz menu Plik->Edytuj pomiary... lub wciśnij klawisz F4.

Wartości pomiarów powinny być liczbami całkowitymi lub rzeczywistymi (zmiennoprzecinkowymi). Separatorem dziesiętnym może być . (kropka) lub , (przecinek). W jednej linii należ podać jeden pomiar. Linie puste oraz linie zawierające nieprawidłowe wartości są ignorowane.

Jeżeli posiadasz pomiary w gradach lub radianach, możesz przeliczyć je na stopnie za pomocą wbudowanego Konwertera pomiarów kątowych (klawisz F6).

  • Kreślenie diagramu

Na początku program tworzy przedziały liczbowe (kątowe) o wielkości podanej na liście rozwijalnej Wielkość klasy (domyślnie 36 przedziałów 10-stopnowych).

Każdy z wprowadzonych wcześniej pomiarów jest przydzielany do odpowiedniego przedziału kątowego. Wszystkie przedziały (oprócz pierwszego) są lewostronnie otwarte i prawostronnie domknięte (przy ustawieniach domyślnych wartość 10° zostanie zakwalifikowana do 1-szego przedziału, wartość 11° – do drugiego). 0° należy do przedziału pierwszego, 360° do ostatniego.

Promień diagramu reprezentuje ilość pomiarów w przedziale/przedziałach z największą ilością pomiarów.

W zależności od wybranego typu diagramu, metoda rysowania jest następująca:

  1. Rozeta „klasyczna” (wycinki koła)
    Dla każdego przedziału kątowego z ilością pomiarów większą od 0 kreślony jest wycinek koła o długości proporcjonalnej do wcześniej wyznaczonego promienia i ilości pomiarów w tym przedziale.
  2. Wielokąt
    Dla każdego przedziału kątowego z ilością pomiarów większą od 0 zaznaczany jest punkt pośrodku tego przedziału (np. 15° dla przedziału 10°-20°) w odległości proporcjonalnej do wcześniej wyznaczonego promienia i ilości pomiarów w danym przedziale. Jeżeli przedział nie zawiera żadnych pomiarów, zaznaczany jest punkt zerowy. Po wyznaczeniu wszystkich punktów są one łączone liniami prostymi tworząc wielokąt.
  • Typy diagramów w zależności od rodzaju pomiarów

-Diagramy azymutów

Pomiary powinny być wartościami od 0 do 360 stopni, a na liście Typ pomiarów należy wybrać pozycję Jednokierunkowe - Azymuty (0°-360°). Wartości pomiarów spoza zakresu 0..360 zostaną zignorowane.

-Diagramy biegów

Diagram w połówce koła lub w pełnym kole z włączoną symetrią środkową. W tym przypadku liczy się tylko bieg elementów. Należy podać wartości od 0 do 180 stopni, a na liście Typ pomiarów wybrać Dwukierunkowe - Biegi (0°-180°).

Jeśli w serii pomiarowej znajdują się wartości spoza zakresu liczbowego 0..180, program może takie wartości zignorować lub „znormalizować” do 180, tzn. tyle razy dodać lub odjąc od danego pomiaru wartość 180, aby otrzymać wartość z zakresu 0..180 (np. pomiar 230 zostanie wtedy zinterpretowany jako 230 – 180, czyli 50).

Domyślnie kreślony jest diagram w połówce koła (A). Dla lepszej czytelności diagramu możesz jednak włączyć symetrię środkową (B), wówczas każdy wycinek diagramu zostanie również narysowany w ćwiartce przeciwległej. Symetria środkowa jest używana tylko przy rysowaniu diagramu, wartości pomiarów i statystyki nie zostaną zmodyfikowane.

  • Skróty klawiszowe
Skrót klawiszowyFunkcja
Ctrl+1Rozwiń panel – Opcje główne
Ctrl+2Rozwiń panel – Tło
Ctrl+3Rozwiń panel – Ramka
Ctrl+4Rozwiń panel – Okręgi
Ctrl+5Rozwiń panel – Promienie
Ctrl+6Rozwiń panel – Osie
Ctrl+7Rozwiń panel – Wycinki
Ctrl+8Rozwiń panel – Zaznaczony przedział
Ctrl+9Rozwiń panel – Tytuł i opis
Ctrl+Shift+ERozwiń wszystkie panele
Ctrl+Shift+CZwiń wszystkie panele
Ctrl+OPlik – Otwórz…
Ctrl+SPlik – Zapisz
Ctrl+Shift+SPlik – Zapisz jako…
Ctrl+Shift+RPlik – Zapisz raport…
Ctrl+Shift+PPlik – Zapisz diagram jako plik PNG…
F4Plik – Edytuj listę pomiarów…
Ctrl+Shift+XPlik – Zamknij plik
F5Odśwież diagram
F6Narzędzia – Konwerter pomiarów kątowych
F7Narzędzia – Diagram losowy
F12Pokaż / ukryj lewy panel (z listą przedziałów)
Ctrl+F12Pokaż / ukryj prawy panel (z opcjami diagramu)
Ctrl+DPrzejdź do zakładki – Diagram
Ctrl+MPrzejdź do zakładki – Metadane
Ctrl+RPrzejdź do zakładki – Raport
Ctrl+Shift+LWczytaj ustawienia z pliku z szablonem…
Ctrl+Shift+TZapisz ustawienia do szablonu…
Ctrl+Shift+F1O programie…
Ctrl+Shift+F12Przeładuj bieżący plik z tłumaczeniem (for translators)
Ctrl+Shift+IKilka informacji technicznych (Debug info)

Autor programu Jacek Pazera: Jeśli korzystasz z moich programów, uważasz, że są one przydatne i chciałbyś mnie wspomóc finansowo, możesz przesłać niewielką sumę na moje konto – LINK

Działa w systemach: Windows 7/8/10/11 64 & 32-bit
Licencja: bezpłatny (freeware)

Program jest całkowicie darmowy (public domain) i możesz z niego korzystać bez żadnych ograniczeń, także w celach komercyjnych.

Languages: Chinese (Simplified), English, Polish.

You may also like...